• 07-01400m2面议睦岗新建厂房,共150-400方,可用作写字楼,加工厂,端州厂房
 • 05-24400m2面议端州厂房
 • 05-1631m2800端州仓库
 • 04-01800m2面议端州厂房
 • 03-2540m2面议端州仓库
 • 04-0322m2400端州仓库
 • 04-0120m2500端州仓库
 • 02-06200m2700端州仓库
 • 07-29650m27200端州厂房
 • 07-292000m2面议端州厂房
 • 09-07100m21600端州仓库
 • 06-2880m21600端州仓库[图]
 • 06-2380m21600端州仓库
 • 04-24670m2面议端州仓库
 • 11-01960m2面议端州仓库
 • 06-0465m2680八小侧端州仓库
 • 05-29200m2面议端州仓库
 • 03-31250m2面议端州厂房[图]
 • 02-20800m2面议端州厂房[图]
 • 02-161100m21.5*睦岗,火车站上临路边端州仓库